Uvjeti korištenja internet trgovine CONSULTARE d.o.o.

Datum zadnje izmjene: [26.1.2024.]

Informacije o trgovačkom društvu:

CONSULTARE d.o.o.
Trg Petra Zrinskog 7
10340 Vrbovec
E-mail web trgovine: info@consultare.hr 
Tel: +385 91 408 3512 
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 081052572
OIB: 13887968886
Direktor Marko List

Uvjeti korištenja web stranice  www.consultare.shop   primjenjuju se na sve narudžbe i kupovinu bilo kojeg proizvoda putem ove web stranice. Potrošač, u svojstvu Kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s CONSULTARE d.o.o., Trg Petra Zrinskog 7, 10340 Vrbovec , OIB 13887968886 (dalje u tekstu: Prodavatelj), u svojstvu Prodavatelja. Pravne osobe kao Kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Sklapanje ugovora putem web stranice  www.consultare.shop  predstavlja sklapanje Ugovora na daljinu (dalje: Ugovor). Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja

 • Prodavatelj – CONSULTARE d.o.o., Trg Petra Zrinskog 7, 10340 – www.consultare.shop web stranica Prodavatelja.
 • Kupac– svaka pravna osoba ili fizička punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba koja prihvaća uvjete poslovanja Prodavatelja i koristi web stranicu www.consultare.shop u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Kupca obvezuju Uvjeti korištenja koji vrijede u trenutku kupnje (predaje web narudžbe). Kupac se kod predaje narudžbe svaki put posebno upozorava na Uvjete korištenja te predavanjem narudžbe potvrđuje da je upoznat i da ih razumije.
 • Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem ” www.consultare.shop ”.
 • Elektronska komunikacija – posjećivanjem web trgovine, Kupac komunicira elektronskim putem. Time prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Opće odredbe Uvjeta korištenja

 1. Nositelj svih prava na internet stranici  www.consultare.shop je Prodavatelj. Molimo vas da ih pažljivo pročitate prije slanja narudžbe. Za Kupca su važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. 
 2. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju putem web trgovine i čine sastavni dio Ugovora između ostalog u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijenu, načina plaćanja, jamstva, odgovornosti za materijalne nedostatke, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka. 
 3. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe Ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 4. Kupci ,, www.consultare.shop ” dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Kupac nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje je Kupac unio prilikom potvrde narudžbe, dužan je nas odmah obavijestii o nastalim promjenama.
 5. Promjena Uvjeta korištenja i  drugih podataka vezanih uz web trgovinu stupaju na snagu danom objave na www.consultare.shop.
 6. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.consultare.shop podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.consultare.shop  ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.consultare.shop.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti potvrdom narudžbe na za to predviđenom mjestu na , www.consultare.shop pri čemu će Kupac unijeti podatke: ime i prezime, e-mail broj telefonha. Prilikom ispunjavanja .
 2. Usluge se naručuju putem košarice na stranici www.consultare.shop.
 3. Prodavatelj će u razumnom roku od sklapanja Ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke robe ili početka izvršavanja usluge dostaviti Kupcu potvrdu o sklopljenom ugovoru.
 4. Prodavatelj prije sklapanja ugovora daje predugovorne obavijesti  Kupcu objavom podataka:
 • o društvu Consultare d. o. o. navedeno u uvodu ovih Uvjeta,
 • glavnim obilježjima proizvoda,
 • maloprodajnoj cijeni, uvjetima plaćanja i isporuke ili pružanja usluge, načinu rješavanja pritužbi Kupca,
 • uvjetima, rokovima, i postupku ostvarivanja prava na jednostrani raskid ugovora i isključenju tog prava,  obrascu za jednostrani raskid ugovora, 
 • troškovima povrata robe,
 • jamstvu i odgovornosti za materijalni nedostatak proizvoda te svim ostalim uvjetima iz članka 60. Zakona o zaštiti potrošača ako su primjenjivi.

Cijena proizvoda i način plaćanja

 1. Cijene usluga su maloprodajne s uključenim PDV-om za svaki proizvod pojedinačno.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti sve u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na web stranici, osim u slučaju očite pogreške u kojem slučaju će Prodavatelj obavijestiti  Kupca što je prije moguće o grešci te ponuditi Kupcu moguće rješenje.
 3. Prodavatelj ima pravo organizirati i posebne oblike prodaje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga

Kupac ima pravo ne navodeći razloge jednostrano raskinuti Ugovor (dalje: odustajanje) sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu najkasnije u roku od 14 dana od njegovog sklapanja, a u slučaju ugovora o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe od strane Kupca u njegov posjed, a koje pravo je isključeno u slučajevima iz članka 86. Zakona o zaštiti potrošača. Odustajanje od ugovora Kupac treba izjaviti na e-mail Prodavatelja info@consultare.hr uz priložen kontakt obrazac za odustajanje od Ugovora, koji korisnici mogu pronaći na web stranici ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da odustaje od ugovora. U slučaju odustanka od ugovora putem web stranice Prodavatelja, Prodavatelj je dužan dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o odustanku na trajnom mediju. U slučaju odustanka ugovora svaka strana je dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora u roku i prema uvjetima određenim člankom 83. i 84. Zakona o zaštiti potrošača. Povrat primljenog proizvoda Prodavatelju u roku za odustajanje od ugovora smatrat će se obaviješću Kupca kojom odustaje od ugovora.  Potrošač je dužan proizvod u slučaju odustanka od Ugovora vratiti neoštećenu i u nepromijenjenoj količini, urednu i nekorištenu u originalnom pakiranju. Potrošač smije preuzeti proizvod na uobičajene načine pregledati  i isprobati ju u opsegu koji je nužan za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Testiranje proizvoda koje nije u skladu s navedenim smatra se korištenjem, što znači da Kupac time gubi pravo na odustajanje od Ugovora tj. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koja je rezultat korištenja proizvoda izvan naprijed opisanog. Kupac u slučaju jednostranog raskida ugovora snosi trošak vraćanja robe.

Dostava proizvoda

Prodavatelj dostavlja plaćene proizvode na području Republike Hrvatske o roku od 2-4 dana po zaprimljenoj uplati, osim za dostavu na otoke kada je rok za isporuku 7-14 dana. Proizvodi se isporučuju na adresu Kupca označenu u narudžbi uz obavijest o prispijeću pošiljke. Maksimalna težina jedne narudžbe je 101,50 kg, nagon čega se narudžba zatvara i za veću količinu se mora otvoriti nova košarica ili se može kontaktirati Consultare d.o.o. na mail info@consultare.hr

Plaćanje

Kupac se obvezuje naručene usluge platiti Prodavatelju u roku važenja ponude:

 • Plaćanje Google Pay aplikacijom
 • Kreditnim karticama

Kupac jamči kako su sve pojedinosti koje je predao u svrhu svoje narudžbe ispravne, te kako je račun kojim vrši uplatu njegovo vlasništvo. Ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja. Prodavatelj će Kupcu dostaviti  pisanu potvrdu usmeno sklopljenog Ugovora na papiru ili na drugom trajnom mediju.

 • Pouzećem

Sva se plaćanja vrše u eurima.

Logotipovi kartičnih kuća koje www.consultare.shop prihvaća

Račun

Prodavatelj će nakon dostave naručenih proizvoda Kupcu poslati račun u PDF formatu na email Kupca. Na računu su raščlanjene cijena i svi troškovi koji se odnose na kupnju te priložena  obavijest o pravu na odustajanje od ugovora. Kupac je dužan provjeriti točnost podataka prije predavanja narudžbe. Naknadno predloženi prigovor u vezi točnosti izdanih računa ne uvažavamo. Za sva pitanja u vezi računa, Kupac se može obratiti na e-mail: info@consultare.hr 

Komercijalno Jamstvo

Informacija o jamstvu i uvjetima jamstva navedena je na web stranici uz proizvod na koji se jamstvo daje. Ako informacije o jamstvu nema, proizvod nema jamstvo. 

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke:

Prodavatelj odgovara Kupcu za materijalne nedostatke proizvoda neovisno o tome postoji li za kupljeni proizvod komercijalno jamstvo Prodavatelja i/ili Proizvođača. Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke proizvoda je zakonska obveza odgovornosti temeljem koje Kupac ima pravo na:

 • uklanjanje nedostatka
 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka
 • sniženje cijene
 • izjaviti da raskida ugovor
  sve prema uvjetima koje određuje i propisuje Zakonom o obveznim odnosima i Zakon o zaštiti potrošača.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje vezano uz komercijalno jamstvo ili zakonsku odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda molimo vas da nas kontaktirate na telefon Tel: +385 91 408 3512 ili putem e-mail: info@consultare.hr 

Pisani prigovor Kupca

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor  elektroničkom poštom na info@consultare.hr, pisanim putem na poštansku adresu Consultare d.o.o.,Trg Petra Zrinskog 7, 10340 Vrbovec ili neposredno u poslovnim prostorijama na naprijed navedenoj adresi. Prodavatelj će bez odgađanja potvrditi primitak prigovora elektronskim putem ili u pisanom obliku putem pošte. U roku 15 od dana od dana primitka prigovora Prodavatelj će se jasno očitovati prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

Rješavanje sporova

Ovim putem ističemo kako smo voljni svaki spor riješiti mirnim putem sporazumno radi čega Kupca obavještavamo o pravu da koristi mehanizme izvan sudskog rješavanja potrošačkih sporova podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore ili prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU Kupac može pokrenuti postupak i putem Platforme za online rješavanje potrošačkih sporova prijavom na link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Ostale odredbe

Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
Kada Prodavatelj odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti korištenja u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu:

CONSULTARE d.o.o., Trg Petra Zrinskog 7, 10340 Vrbovec 

E-mail: info@consultare.hr 

Tel.: +385 91 408 3512

Zaštita osobnih podataka

CONSULTARE d.o.o.se obvezuje na trajnu zaštitu svih osobnih podataka Kupaca u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.